JFT तथा CARE GIVER SKILL का परिक्षा दिने तयारी गर्नुहुने सबैका लागि बिशेष अवसर।